Tulokset

3.2.2016

Innostusta löytyy kaikista työnkuvista, jos oikea ihminen on oikeassa paikassa

Haaga-Helian koordinoimassa laajassa Leading Passion -hankkeessa tutkitaan nuorten työasenteita ja organisaatioiden hyviä innostuksen johtamisen käytänteitä. Hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Ensimmäinen tutkimusvuosi on takana, ja mielenkiintoisina löydöksinä on havainnoitu kolme tekijää.

  1. Innostus ja sisäinen motivaatio linkittyvät läheisesti itseohjautuvuuteen.

Sisäistä motivaatiota mittaavan IMQ-mittarin tuottamista tuloksista on havainnoitu, että vahva sisäinen motivaatio (työntekijä nauttii työhön liittyvistä sisällöllistä tekijöistä ja itse työstä) työtä kohtaan linkittyy vahvasti työntekijöiden omatoimisuuteen ja itseohjautuvaisuuteen.

Työnkuvien vaatimukset painottavat tulevaisuudessa yhä enemmissä määrin työntekijöiden kykyä löytää itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin sekä kykyä määrittää omia toimintatapojaan työn toteuttamiselle. Mitä vahvemmin yksilöt kokevat, että he löytävät merkitystä itse työn tekemisestä, sitä parempi perusta heillä on toimia oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti.

Sisäinen motivaatio linkittyy myös autonomian kokemukseen, eli siihen kuinka työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja päätöksentekoon: kuinka työntekijä voi hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään sekä mahdollisuuteen kehittää omaa työnkuvaansa.

  1. Innostus ja sisäinen motivaatio suojaavat hallinnantunteen menettämiseltä.

Työssä jaksamisen, aikaansaamisen ja optimaalisen keskittymisen mahdollistavan flow-tilan saavuttamisessa olennainen tekijä on hallinnantunteen säilyttäminen. Kiire ja ylikuormitus vievät hallinnantunnettamme pois. Tämä korostuu nykyajan informaatiotulvassa. Olemme työelämässä jatkuvasti haasteellisessa tilassa keskittymisen ja jaksamisen suhteen.

Passion-hankkeen mittauksissa on ilmennyt, että vahva sisäinen motivaatio ja innostus työtä kohtaan linkittyvät vahvaan hallinnantunteeseen. Hallinnantunne on korkeimmillaan niillä yksilöillä, jotka ovat sisäisesti motivoituneita, huolimatta toisinaan kovastakin kiireen kokemuksesta.

  1. Innostusta ja sisäistä motivaatiota löytyy kaikista mahdollisista työnkuvista, jos oikea ihminen on oikeassa paikassa.

Tutkimuksissa on havainnoitu, että sisäinen motivaatio ja innostus omaa työtä kohtaan eivät ole vain tietyillä aloilla oleva mahdollisuus. Motivaatiota löytyy aina tilanteessa, jossa oikea ihminen on oikeassa tehtävässä. Tärkeää roolia näyttelee tietenkin myös organisaatio, joka mahdollistaa sisäisen motivaation ja innostuksen esiin pääsemisen ja ylläpidon.

Hankkeessa tehtyjen mittauksien korkeimman tuloksen saavuttanut organisaatio on Pipelife Finland Oy, joka valmistaa muoviputkia. Mielekkään työn ja autonomian kokemuksen vaatimukset voivat toteutua hyvinkin perinteisessä tuotantoympäristössä, jossa inhimilliset motivaatiotekijät on otettu huomioon.

Hankkeessa on huomattu, että myös innostuksen ja sisäisen motivaation johtamiselle on tilausta ja kiinnostusta. Uusia johtamismalleja haetaan ja vaihtoehtoisia tapoja otetaan mielenkiinnolla vastaan.

Lisätiedot:
Reima Launonen
Hankejohtaja, tutkija & valmentaja
Filosofian Akatemia
+358 40 847 3186
reima.launonen@filosofianakatemia.fi

Johanna Vuori
Projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
+358 50 310 4011
johanna.vuori@haaga-helia.fi